Ο Δήμος Έδεσσας οφείλει να δημιουργήσει και να επανδρώσει γραφείο παροχής συμβουλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η ανυπαρξία στοιχειώδους εθνικού σχεδιασμού καθώς και οι καταστροφικές επιλογές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του δικομματισμού, κατεύθυναν τον έλληνα αγρότη στην στείρα επιδοματική γεωργία.

Επίσης ακολουθήθηκαν πολιτικές επιλογές που είχαν σαν αποτέλεσμα την σταθερή επιδείνωση της αγροτικής οικονομίας, με αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, μείωση της συμβολής της αγροτικής παραγωγής στο ΑΕΠ, μείωση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, μείωση της απασχόλησης, μείωση του εισοδήματος και υπερχρέωση των αγροτών.

Το στρεβλό μοντέλο οδήγησε στην υπερπαραγωγή μη ποιοτικών προϊόντων και στην μείωση των τιμών ενώ εκκολάφτηκαν οι «παραγωγοί του καφενέ», που αδιαφορούσαν για την παραγωγή, αφού στόχος ήταν η επιδότηση. Επίσης η απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος και των συλλογικοτήτων είχε σαν αποτέλεσμα ο μεμονωμένος αγρότης να βρίσκεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε δυσχερή θέση, έχοντας να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος παραγωγής, την έλλειψη χρηματοδότησης,  την μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των εμπόρων, μεταποιητών, αλυσίδων  supermarket και γενικά να υπολείπεται σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Η αλλαγή του μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης είναι μονόδρομος, οι αγρότες μας οι νέοι αγρότες πρέπει να οργανωθούν και να επενδύσουν στην ποιοτική παραγωγή. Ο επαγγελματίας αγρότης οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να παράγει υγιεινά προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας. Ο νέος αγρότης πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, καταρτισμένος, ενημερωμένος, γνώστης των νέων τεχνολογιών, να έχει επαγγελματική συνείδηση ενώ η επιλογή ενασχόλησης με το πρωτογενή τομέα να είναι απόρροιας αγάπης για το παραγόμενο προϊόν και όχι εργασιακού αδιέξοδου.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ οραματίζεται τη ριζοσπαστική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού τομέα και στην ανάδειξη του σε βασικό μοχλό ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού θα αποτελέσει το «Σύστημα Παροχής Συμβούλων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Αγρότης μόνος ψάχνει, αποτελεί παρελθόν. Ο νέος αγρότης πλέον θα έχει εμπεριστατωμένες οδηγίες κατευθύνσεις για τα θεματικά πεδία:

 1. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
  2. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ).
  3. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
  4. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
  5. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ.
  6. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.
  7. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.
  8. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
  9. Συμβουλές για το σχεδιασμό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων Συστημάτων ή Προτύπων παραγωγής.
  10. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
  Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
  Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
  Τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.
  11. Συμβουλές σε νέα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων.
  Το «Σύστημα Παροχής Συμβούλων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»  αποτελεί μηχανισμό ευαισθητοποίησης των αγροτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Έτσι λοιπόν στο Δήμο μας αν πραγματικά στοχεύουμε στην ουσιαστική αγροτική ανάπτυξή, η Δημοτική Αρχή οφείλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το νέο θεσμό,    προκειμένου ο αγρότης να έχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση από το πιο απλό  ως το πιο πολύπλοκο  αγροτικό θέμα που τον απασχολεί. Η κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στον ουσιαστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη. ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ με στόχο:

–       τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και τη συμπλήρωση του με εναλλακτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της πολυτομεακής και πολυλειτουργικής γεωργίας

–        το κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές.

–       Την αύξηση του βαθμού αυτοδυναμίας της χώρας σε τρόφιμα

–       Την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς και μείωση της εξάρτησης της ελληνικής γεωργίας από εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής

–       την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε όφελος των παραγωγών με  τη βράχυνση της αλυσίδας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή

–       τη στροφή στην παραγωγή επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων και την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας

–       την εκ βάθρων ανασυγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισμών και της συνεργατικής ιδέας καθώς και ενίσχυση των ποικίλων πρωτοβουλιών που λειτουργούν στη βάση της κοινωνικής ανάγκης και της συλλογικότητας

–        την ανάπτυξη της περιφέρειας και τον «επανεποικισμό» της υπαίθρου στο πλαίσιο ενός προγράμματος αειφόρου ανασυγκρότησης της χώρας.

–       το σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών μας πόρων, οι οποίοι αποτελούν φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας τους

ΣΙΩΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s