Τα » ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΑ » από την Έδεσσα !

Λάβαμε και γευόμαστε τα » Δ α φ ν ο κ έ ρ α σ α », περιοδικό πνευματικής καλλιέργειας και ελέγχου, τεύχος 10 του 2016, από Έδεσσα,που

ευθύνεται και χαίρεται ο τιτάνας Νίκος Καραμανάβης, εν αρχή, των πρώτων τευχών, με Χρήστο Τουμανίδη.
 

Συνέχεια